Twój koszyk
ilość: 0 wartość: 0,00 PLN
Sprawdź ilość punktów
POLECAMY
POLECAMY
Pieczywo
Nabiał i jajka
Mięso, wędliny, wyroby garmażeryjne
Warzywa i owoce
Napoje, soki, woda
Dla dzieci
Dla zwierząt
Zdrowa żywność
Słodycze i przekąski
Gumy i dropsy
Ciasta, desery i dodatki
Tłuszcze i oleje
Artykuły sypkie
Przetwory owocowe, warzywne i rybne
Przyprawy, sosy, majonezy
Kawa, herbata, śmietanki, kakao
Dżemy, miody, kremy
Dania, słoiki, puszki, konserwy
Artykuły mrożone i ryby
Chemia gospodarcza
Kosmetyki i akcesoria
Artykuły higieniczne
Kiosk
Dom, ogród, otoczenie, tekstylia, odzież
AGD i porcelana
Artykuły papiernicze i biurowe
Zabawki i książki
Leki, witaminy, akcesoria medyczne

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłania mi na podany adres e-mail (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) informacji (newsletter) o nowościach, ofercie handlowej i promocjach
Informacje o ochronie danych: tutaj
rzetelna firma

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

„Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców z/s w Bielsku-Białej

działającego pod adresem internetowym www.spolem.bielsko.pl

(„Regulamin”)Wstęp


Regulamin poniższy określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Społem PSS w Bielsku-Białej działającym pod adresem: www.spolem.bielsko.pl. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności warunki zawierania umowy, zapłaty ceny, warunki dostawy, zasady postępowania reklamacyjnego i odstąpienia od umowy.

I. Słowniczek i informacje ogólne

1.Słowniczek:

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

· "Sprzedawca"– to „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 11 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092789,NIP: 5470049911, REGON: 000686279, adres elektroniczny: sklep@spolembb.com, tel.33-81-29-211.

· "Nabywca" – to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zamówienia.

· "Sklep" – to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.spolem.bielsko.pl

· "Dostawca" – to pracownik Sprzedawcy dostarczający towar pod wskazany przez Nabywcę adres dostawy.

· "Cena towaru" – to cena brutto towaru wyrażona w złotych polskich (PLN), uwzględniająca podatek od towarów i usług (VAT), nie uwzględniająca kosztów dostawy towarów do Nabywcy, uwidoczniona na paragonie lub fakturze VAT.

· "Cena orientacyjna towaru" - orientacyjna cena towaru brutto uwidoczniona w wykazie towarów przeznaczonych do sprzedaży i umieszczonych na stronie www.spolem.bielsko.pl

W Dniu Realizacji Zamówienia ostateczna cena towaru może różnić się od Ceny orientacyjnej towaru z powodu zmian cen produktów i będzie stanowić cenę towaru obowiązującą w sporządzania faktury lub wystawiania paragonu.

· "Realizacja zamówienia" - dokonanie przez Sprzedawcę dostawy przedmiotu Zamówienia na wskazany przez Nabywcę adres lub odbiór osobisty towaru w SDH 'Klimczok' w Bielsku-Białej.

· "Dzień Realizacji Zamówienia" - dzień w którym nastąpi Realizacja Zamówienia. W Dniu Realizacji Zamówienia, jeżeli Nabywca przyjmie ofertę Sprzedawcy, nastąpi zawarcie umowy sprzedaży.

· "Oferta"- dokument przesłany przez Sprzedawcę Nabywcy w Dniu Realizacji Zamówienia, który obejmuje zamówione towary i ceny będące ostatecznie cenami towarów.

· "Zamówienie" – to lista towarów, zatwierdzona przez Nabywcę do realizacji i przesłana do Sprzedawcy w formie elektronicznego formularza zamówienia.

· "Koszty dostawy" – koszty dostarczenia, objętych zamówieniem, towarów Nabywcy, obciążające Nabywcę i wskazane na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.

· "Konsument" – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

· "Opcje dostawy" – Sklep oferuje następujące sposoby dostaw zamówionego towaru:.
  • dostawa za pośrednictwem Dostawcy na wskazany adres dostawy - wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej
  • dostawa za pośrednictwem Kuriera wyłącznie na terytorium RP

· "Odbiór osobisty" – odbiór zamówionego towaru przez Nabywcę na stoisku SDH Klimczok przy ul.Cyniarskiej 11 w Bielsku-Białej.

· "Kurier" – to współpracująca ze Sprzedawcą firma kurierska dostarczająca własnym transportem towar do Nabywcy.

· "Rozporządzenie" RODO: – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


2.Informacje ogólne:

2.1. Zamówienia realizowane za pośrednictwem Kuriera nie mogą na swej liście zawierać towarów z grupy produktów „mięso, wędliny, wyroby garmażeryjne” oraz towarów, które dla zachowania właściwości produktu wymagają schłodzenia, w szczególności towarów wymagających przechowania w warunkach chłodniczych (np. lody, mrożonki, itp.) czy też towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia (owoce, warzywa, nabiał, itp.).
Oznaczenie towaru dla którego jako sposób przechowania jest zawarta dyspozycja schłodzenia, zawarte jest w opisie produktu.

2.2. Ceny towarów są wiążące i nie podlegają negocjacjom. Strona www.spolem.bielsko.pl umożliwia złożenie przez nabywcę zamówienia, w następstwie odbioru osobistego lub dostawy, po zaakceptowaniu przez Nabywcę oferty Sprzedawcy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów.

2.3. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Nabywcę w całości postanowień Regulaminu oraz zapewnienie realizacji jego postanowień.

2.4. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Nabywcę następuje poprzez kliknięcie na link przesłany na adres poczty elektronicznej Nabywcy i równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą.

2.5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli towar będący przedmiotem sprzedaży, ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sprzedawcy, określona w zdaniu pierwszym, regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego.
Nabywca jest odpowiedzialny, wobec Sprzedawcy za odebranie zamówionego towaru i zapłacenie jego ceny oraz innych, obciążających go, zgodnie z Regulaminem kosztów.
Zobowiązania Nabywcy wynikające z zawartej umowy wygasają nie wcześniej, niż zostaną uregulowane powyższe należności na rzecz Sprzedawcy.

2.6. W przypadku zamówienia towaru w opakowaniu próżniowym Nabywca ponosi koszt takiego opakowania w wysokości określonej przy danym produkcie w ramach dyspozycji „dodania towaru do koszyka”.

2.7. Opłata cukrowa

Przedsiębiorca, nabywający w sklepie napoje, których wprowadzenie na rynek krajowy podlega opłacie, o której mowa w art. 12 a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu psychicznym (opłata cukrowa) nie może je dalej odsprzedawać konsumentom.


II. Ochrona danych osobowych


1. Sklep zbiera minimum danych potrzebnych do obsługi Nabywców w celu przyjmowania od nich zamówień i dostarczenia ich pod wskazany adres dostawy (bądź inny przewidziany niniejszym Regulaminem sposób odbioru), kontaktu telefonicznego z Nabywcą np. w celu potwierdzenia lub omówienia szczegółów zamówienia.

2. Dane są przetwarzane przez sprzedawcę przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

3. Dane są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Sprzedawca jako Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Nabywców były przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty.

4. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych przetwarza te dane z należytą starannością, zapewniając ochronę interesów Nabywców, realizując ich prawa i działając zgodnie z RODO.

5. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Do przetwarzania danych Nabywcy dopuszczone są wyłącznie osoby do tego upoważnione.

6. Rejestrując się w Sklepie Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu założenia konta ułatwiającego mu robienie zakupów. Założenie konta w sklepie nie jest wymagane dla zrobienia zakupów. Zgodę tę można w dowolnej chwili wycofać. Skutkiem jej wycofania będzie usunięcie konta z bazy Sklepu.

7. Aby dokonać zakupu Nabywca musi zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu. Jeśli Nabywca nie posiada konta dane jego przetwarzane są w celu realizacji zamówienia.

8. Nabywca może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie podanego adresu e-mail w celach dostarczania mu materiałów reklamowych. Zgodę tę w dowolnej chwili może wycofać – wówczas Sprzedawca zaprzestanie przetwarzania danych w celach merketingowych.

9. Przed podaniem przez Nabywcę danych osobowych Sprzedawca spełnia wobec Nabywcy obowiązek informacyjny o następującej treści:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest  „Społem” Powszechna  Spółdzielnia Spożywców w Bielsku-Białej („Społem” PSS), z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Cyniarska 11,  43-300, KRS: 0000092789, NIP 5470049911, Regon 000686279.

2) „Społem” PSS wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@spolembb.com , w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu ułatwienia Pani/Panu dostępu do sklepu internetowego (rejestracji w sklepie, utworzenia konta w sklepie) – na podstawie zgody (art.6 ust.1.lit.a RODO),

b) w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży, w tym także – o ile Klient sobie tego zażyczył – przesłania mu zakupionego towaru - na podstawie zawartej umowy (art.6 ust.1.lit.b RODO),

c) w celu przesyłania zainteresowanym subskrybentom elektronicznego biuletynu informacyjnego (newsletter) o nowościach, ofercie handlowej i promocjach - na podstawie zgody (art.6 ust.1.lit.a RODO),

d) w celach związanych z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na postawie przepisów prawa bilansowego, podatkowego i cywilnego (art.6 ust.1.lit.c RODO),

e) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu dochodzenia roszczeń, rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, w celach analitycznych i statystycznych gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest analiza wyników prowadzonej działalności (art.6 ust.1.lit.f RODO).

4) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie: nazwiska i imienia, adresu, adresu e-mail, nr telefonu, adresu IP komputera z którego np. zakładała Pani/Pan konto.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane

a) w przypadku udzielenia zgody - do czasu zakończenia działalności sklepu, momentu wycofania zgody, lub do upływu 14 dni od dnia wypowiedzenia przez Panią/Pana regulaminu sklepu,

b) w celach wypełnienia obowiązku prawnego przez czas zgodny z przepisami prawa bilansowego, podatkowego i cywilnego. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami bilansowymi i podatkowymi.
Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez „Społem” PSS

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

a) podmiotom świadczącym na rzecz „Społem” PSS usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią / Panem umowy, takie jak np. dochodzenie należności, pakowanie zamówionego towaru,

b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

c) operatorom pocztowym, kurierom i przewoźnikom,

d) bankom i operatorom płatności w zakresie jej realizacji,

e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

7) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych „Społem” PSS prosi o wycofanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit. f RODO.

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

12) Podanie danych osobowych jest wymagane przez „Społem” PSS w celu zawarcia umowy z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez „Społem” PSS jest brak możliwości zawarcia umowy.

III Certyfikat SSL


1. W trosce o bezpieczeństwo danych Nabywcy strona www.spolem.bielsko.pl została zabezpieczona certyfikatem SSL. Protokół SSL pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować przesyłane dane między użytkownikiem (np. odwiedzającym sklep internetowy, składającym zamówienia), a serwerem, na którym znajdują się pobierane dane bądź do którego są wysyłane dane.

2. Po zalogowaniu do sklepu użytkownik zobaczy w górnym pasku ekranu https://www.spolem.bielsko.pl i znak kłódki - to sygnał potwierdzający, że dane są zabezpieczone.


IV. Wymagania techniczne i sprzętowe oraz Rejestracja w Sklepie


1. Skorzystanie z usług Sklepu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych i sprzętowych:

  • dostęp do sieci Internet
  • komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Mozilla Firefox, lub Google Chrome w wersji 32.0.
  • aktywne konto e-mail


2. Rejestracja w Sklepie internetowym

2.1. W celu dokonywania zamówień w Sklepie można dokonać rejestracji na stronie www.spolem.bielsko.pl poprzez wejście w zakładkę "zarejestruj się" i wypełnienie na wyświetlonym formularzu co najmniej wszystkich pól wymaganych (oznaczone wyróżnionym kolorem). Pierwszą z wymaganych informacji jest adres e-mail, który po dokonaniu rejestracji stanie się dla Nabywcy loginem – czyli jego unikalnym identyfikatorem w Sklepie. Następnie należy nadać hasło, które Nabywca po wpisaniu loginu będzie musiał podać, każdorazowo, aby zalogować się w systemie celem złożenia zamówienia.

2.2. Oprócz wypełnienia pól wymaganych, określonych umową w ust.2.1 niniejszego punktu Nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść, do wyrażenia zgody na założenie konta w sklepie w celu ułatwienia mu dokonywania zakupów. Zgodę tę Nabywca w każdej chwili może wycofać co zaskutkuje usunięciem konta z bazy sklepu. Przed zaakceptowaniem w/w treści Nabywca jest poinformowany przez Sprzedawcę o treści obowiązku informacyjnego realizowanego przez Sprzedawcę opisanego w punkcie II Regulaminu.

2.3. Niezłożenie przez Nabywcę powyższych oświadczeń uniemożliwi składanie i realizację zamówień w Sklepie.

2.4. Rejestracja w Sklepie odbywa się jednorazowo i może się odbyć przy składaniu pierwszego zamówienia. Każde kolejne zamówienie wymaga podania od Nabywcy loginu i nadanego przez Nabywcę hasła.

2.5. Login i hasło mają charakter poufny. Nabywca jest zobowiązany do aktualizacji, podanych przy rejestracji danych w przypadku ich zmiany.

2.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji (telefonicznie lub drogą elektroniczną) danych podanych przez Nabywcę podczas rejestracji.


3. Realizacja zamówienia, przy którym wybrano opcję z dostawą na wskazany adres dostawy odbywa się tylko w godzinach podanych przez Nabywcę w formularzu zamówienia. Zamówienia te nie są realizowane w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w dniu prowadzenia inwentaryzacji wymaganej odrębnymi przepisami prawa, przy czym informacja o tym powinna być zamieszczona na stronie internetowej Sklepu z 3 dniowym wyprzedzeniem.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia w przyjmowaniu zamówień. Sprzedawca może nie przyjąć do realizacji zamówienia, którego z uwagi na wielkość zamówienia lub przedmiot zamówienia nie jest w stanie zrealizować zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.


V. Sposoby, warunki i koszty dostawy oraz formy płatności. Termin dostawy.

1. Dostawa za pośrednictwem Dostawcy


1.1. W granicach administracyjnych Miasta Bielska-Białej towary mogą być dostarczane za pośrednictwem Dostawcy lub Kuriera pod wskazany adres dostawy. Mrożonki i lody przewożone są w lodówkach termoizolacyjnych.


1.2. Koszty dostawy realizowanej przez Dostawcę obciążające Nabywcę uzależnione są od wartości zamówienia i miejsca dostawy i wynoszą od 10żł do 35 zł.


1.3. Formy płatności dostawy realizowanej przez Dostawcę


a) gotówka - za pobraniem
b) karta płatnicza (za pomocą terminalu do płacenia kartą posiadanego przez Dostawcę)
c) przelew na konto Sprzedawcy przy czym Zamówienie jest realizowane pod warunkiem uprzedniego /przed datą dostawy/ uznania konta bankowego Sprzedawcy przelaną kwotą.
d) płatność on-line realizowana za pośrednictwem operatora eCard S.A.

1.4. Termin dostawy

godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobotaniedziela
8.00-10.00XXXXXX
10.00-12.00XXXXXXX
12.00-14.00XXXXXXX
14.00-16.00XXXXXXX
16.00-19.00XXXXX
19.00-21.00XXXXX


Aby zamówienie zostało zrealizowane w danym przedziale czasowym powinno ono być złożone i potwierdzone przez Nabywcę przed jego rozpoczęciem (np. zamówienie zrealizowane w godz. 10.00-12.00 powinno być złożone i potwierdzone przed godz.10.00).


2. Dostawa za pośrednictwem Kuriera


2.1. W granicach administracyjnych miasta i poza granice administracyjne miasta Bielska-Białej towary mogą być dostarczane za pośrednictwem Kuriera, z zastrzeżeniem, iż w ten sposób nie są dostarczane towary szczegółowo określone w Pkt 2.1 niniejszego Regulaminu.
Dodatkowo Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania w ten sposób dostawy w sytuacji gdy elementem składowym towaru jest szkło lub opakowanie towaru jest szklane.
Sprzedawca nie realizuje również za pośrednictwem Kuriera zamówień, dla realizacji których niezbędne jest przesłanie towaru z wykorzystaniem palet.


2.2. Formy płatności dostawy realizowanej za pośrednictwem Kuriera.


a) przelew na Konto Sprzedawcy przy czym Zamówienie jest realizowane pod warunkiem uprzedniego /przed datą dostawy/ uznania konta bankowego Sprzedawcy przelaną kwotą

b) płatność on-line realizowana za pośrednictwem operatora eCard S.A.


2.3. Koszty dostawy towarów realizowanej przez Kuriera obciążają Nabywcę i wynoszą:

  • 30 zł dla paczki o masie do 30kg
  • paczki o masie powyżej 30kg - przeliczane wg cennika przewoźnika.


2.4. Termin dostawy

Zamówiony towar jest dostarczany najpóźniej do 4 dni roboczych od dnia uznania konta bankowego Sprzedawcy przedmiotową kwotą.

2.5. Dostawy nie odbywają się w dniach ustawowo wolnych od pracy. W Wielki Piątek, Wielką Sobotę, w Wigilię oraz w Sylwestra dostawy odbywają się, jeżeli zamówienie zostanie złożone do godz.10.00.

3. Odbiór osobisty


3.1. Zamówiony towar można odebrać osobiście w SDH Klimczok w Bielsku-Białej na parterze na stoisku monopolowym w godzinach pracy Supersamu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00, sobota 8.00-16.00, niedziela 9.00-15.00


3.2. Koszty pakowania obciążające Nabywcę w przypadku odbioru osobistego wynoszą 10 zł.


3.3. Formy płatności w przypadku dokonania odbioru osobistego przez Nabywcę:


a) gotówka - w kasie
b) karta płatnicza
c) przelew na konto Sprzedawcy, przy czym Zamówienie jest realizowane pod warunkiem uprzedniego /przed datą dostawy/ uznania konta bankowego Sprzedawcy przelaną kwotą.
d) płatność on-line realizowana za pośrednictwem operatora eCard S.A.


4. Wartości kilku dostaw kilku Nabywców dokonywane na ten sam adres dostawy nie sumują się.


5. W przypadku dostawy za pośrednictwem Kuriera, termin dostawy towaru zostanie uzgodniony telefonicznie przez Kuriera z Nabywcą.6. Odbiór towaru


6.1. Nabywca w obecności Dostawcy lub Kuriera ma obowiązek sprawdzić dostarczony towar pod względem ilościowym i jakościowym. W uzasadnionych przypadkach może odmówić przyjęcia części towaru lub całości. Jest to równoznaczne z wniesieniem przez Nabywcę reklamacji.
Jeżeli cena dostarczonych lub odbieranych osobiście przez Zamawiającego towarów jest wyższa od Ceny orientacyjnej towarów umieszczonej na stronie www.spolem.bielsko.pl, Zamawiający może nie kupić takich towarów.


6.2. W przypadku nie przyjęcia towaru w całości lub w części, informacja o tym musi być wykazana na protokole odbioru.


6.3. Odbiór towaru musi być potwierdzony przez Nabywcę i Dostawcę/Kuriera własnoręcznymi podpisami.

7. Nieobecność Nabywcy pod wskazanym adresem

W przypadku gdy Nabywca nie jest w stanie odebrać dostawy, pod wskazanym przez siebie w formularzu adresem w godzinach przez siebie wybranych powinien niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą pod nr telefonu 33-81-29-211 i ustalić inny termin lub sposób dostawy albo anulować zamówienie wysyłając e-mail na adres sklep@spolembb.com.

8. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny towaru obowiązującej w Dniu Realizacji Zamówienia. Jeżeli cena ta jest wyższa od ceny wynikającej z Oferty Sprzedawca i Nabywca uzgodnią sposób płatności pozostałej części sprzedaży towaru, w sytuacji gdy płatność realizowana była przez Nabywcę poprzez przelew na konto Sprzedawcy.

9. Numer konta bankowego Sprzedawcy:
mBank S.A. nr 63 1140 1049 0000 2271 7500 1003


VI.Faktura (paragon fiskalny)


Nabywca może zażądać wystawienia faktury VAT zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia i podając dane niezbędne do wystawienia faktury. Faktura zastanie mu doręczona wraz z zamówionym towarem. W pozostałych przypadkach Nabywca otrzyma paragon fiskalny.

VII. Odstąpienie od umowy


1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty objęcia przez niego towaru w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W tym celu należy złożyć na piśmie "Oświadczenie o odstąpieniu". Wzór "Oświadczenia o odstąpieniu" dostępny jest na stronie internetowej www.spolem.bielsko.pl i stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór "Oświadczenia o odstąpieniu" można również otrzymać na Stoisku Monopolowym w SDH "Klimczok". W celu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać lub złożyć osobiście Oświadczenie pod wskazany adres „Społem” PSS ul.Cyniarska 11, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Sklep internetowy”.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca otrzyma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy, zwrot dokonanych przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Nabywca ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Nabywcy co do towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia (np. nabiału, produktów "jednodniowych", niepasteryzowanych, serów, mrożonek), towarów które zostały dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, prasy (dzienników, periodyków, czasopism).

3. Odstępujący od umowy Nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Tutaj można pobrać formularz "odstąpienia od umowy"VIII. Reklamacje i zwroty.
Procedura rozpatrywania reklamacji. Odpowiedzialność Sprzedawcy.

1. W przypadku gdy zakupiony towar ma wadę należy skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą celem zgłoszenia roszczenia i odbioru wadliwego towaru przez Sprzedawcę lub zgłosić się wraz z towarem na stoisko monopolowe SDH „Klimczok” w Bielsku-Białej przy ul. Cyniarskiej 11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Nabywcę. O sposobie jej rozpatrzenie Nabywca zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie lub telefonicznie.

2. Reklamacje Nabywców z tytułu wadliwości zakupionych towarów będą rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Reklamacje Nabywców będących Konsumentami z tytułu wadliwości zakupionych towarów będą rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (rozdział 5a).

IX. Kontakt

Kontakt telefoniczny ze Sklepem jest możliwy pod numerem 33-81-29-211 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00, sobota w godzinach 8.00-14.00, niedziela w godzinach 9.00-14.00 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: sklep@spolembb.com
X. Postanowienia końcowe


1. Znaki towarowe oraz nazwy produktów dostępnych w Sklepie są użyte w celach identyfikacji produktu i podlegają prawnej ochronie określonej w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz.U.Nr 119 poz.1117).


2. Znak towarowy „Tytan”, „Ligia”, „Emu” , „Tajfun” oraz nazwy produktów „Tytan”, „Ligia”, „Emu” , „Tajfun” są zastrzeżone na rzecz Zakładów Chemicznych UNIA Spółdzielnia Pracy i podlegają ochronie prawnej.


3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, a w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.


4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu przez Sprzedawcę, zmieniony regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania go na stronie www.spolem.bielsko.pl.


5. Nabywcy zarejestrowani u Sprzedawcy zostaną powiadomieni o zmianie treści Regulaminu na co najmniej 14 dni przez wejściem w życie zmienionego Regulaminu w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres Nabywcy wprowadzony do systemu Sprzedawcy podczas rejestracji, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.


6. Nabywcy przysługuje w terminie 14 dni otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu prawo wypowiedzenia Regulaminu, jeżeli nie akceptuje on zmienionego Regulaminu. Wówczas konto Nabywcy zostanie usunięte z systemu Sprzedawcy po upływie 14 dni licząc od dnia złożenia w formie pisemnej lub na podany adres mailowy: sklep@spolembb.com oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu. Brak złożenia w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu oświadczenia o wypowiedzeniu oznacza akceptację treści nowego Regulaminu.


7. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przez dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.


8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.

Logowanie klienta

Aktualności

21-05-2024

NOWOŚCI W NASZYM SKLEPIKU

NOWE PRODUKTY W NASZYM SKLEPIE !!!
13-05-2024

Z NAMI SKUTECZNA OCHRONA

Produkty do opalania i produkty owadobójcze.
11-05-2024

DZIEŃ MATKI

26 MAJA
09-05-2024

POLECAMY !!!

KAWA ZIARNISTA EDUSCHO

CAFFE CREMA/ESPRESSO CLASSIC 1KG - 38,99 zł

+ kawa EDUSCHO Cafee Crema 100g

09-05-2024

RADIO

Polecamy !!!
06-05-2024

ZDROWA ŻYWNOŚĆ

PRODUKTY
BEZGLUTENOWE, BEZ CUKRU, BEZ LAKTOZY.
24-04-2024

NOWOŚCI Z ROŻNA!

NASZ SKLEP OFERUJE PYSZNE, PIECZONE UDKA ORAZ KURCZAKA Z ROŻNA SERDECZNIE POLECAMY !
20-04-2024

CZAS NA GRILL

18-04-2024

OGÓRKI 1 + 1 ZA ZŁOTÓWKĘ !

Kup produkt z oferty promocyjnej , a ogórki ćwiartki dostaniesz za 1 zł.
10-01-2024

INFORMACJA

UWAGA!!!
Od dnia 11.12.2023 koszt pakowania próżniowego ponosi Nabywca. Kwota pakowania próżniowego wynosi 0,8zł/szt.


03-04-2024

Idealny prezent na każdą okazję !!!

30-03-2023

Paczki i kosze okolicznościowe

30-03-2023

KOSZTY DOSTAWY w Bielsku-Białej 2023r w zależności od wartości zamówienia

KOSZTY DOSTAWY:

wartość zamówienia do 300zł - 15zł koszt transportu;
wartość zamówienia od 300zł do 500zł - 10zł koszt transportu;
wartość zamówienia powyżej 500zł - gratis
16-09-2021

TORBY WIELOKROTNEGO UŻYTKU !

DBAJMY O PLANETĘ
23-12-2021

Opis zmian w funkcjonalnościach sklepu

23-12-2021

Elektroodpady

Odbiór elektroodpadów