Twój koszyk
ilość: 0 wartość: 0,00 PLN
Sprawdź ilość punktów
Promocje gazetkowe
Pieczywo
Nabiał i jajka
Mięso, wędliny, wyroby garmażeryjne
Warzywa i owoce
Napoje, soki, woda
Dla dzieci
Dla zwierząt
Zdrowa żywność
Słodycze i przekąski
Gumy i dropsy
Ciasta, desery i dodatki
Tłuszcze i oleje
Artykuły sypkie
Przetwory owocowe, warzywne i rybne
Przyprawy, sosy, majonezy
Kawa, herbata, śmietanki, kakao
Dżemy, miody, kremy
Dania, słoiki, puszki, konserwy
Artykuły mrożone i ryby
Chemia gospodarcza
Kosmetyki i akcesoria
Artykuły higieniczne
Kiosk
Dom, ogród, otoczenie, tekstylia, odzież
AGD i porcelana
Artykuły papiernicze i biurowe
Zabawki i książki
Leki, witaminy, akcesoria medyczne

Newsletter

rzetelna firma

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

„Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców z/s w Bielsku-Białej

działającego pod adresem internetowym www.spolem.bielsko.pl

(„Regulamin”)Wstęp


Regulamin poniższy określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Społem PSS w Bielsku-Białej działającym pod adresem: www.spolem.bielsko.pl. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności warunki zawierania umowy, zapłaty ceny, warunki dostawy, zasady postępowania reklamacyjnego i odstąpienia od umowy.

I. Słowniczek i informacje ogólne

1.Słowniczek:

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

· "Sprzedawca"– to „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 11 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092789,NIP: 5470049911, REGON: 000686279, adres elektroniczny: sklep@spolembb.com, tel.33-81-29-211.

· "Nabywca" – to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zamówienia.

· "Sklep" – to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.spolem.bielsko.pl

· "Dostawca" – to pracownik Sprzedawcy dostarczający towar pod wskazany przez Nabywcę adres dostawy.

· "Cena" – to cena brutto towaru wyrażona w złotych polskich (PLN), uwzględniająca podatek od towarów i usług (VAT), nie uwzględniająca kosztów dostawy towaru do Nabywcy, uwidoczniona w wykazie towarów oferowanych do sprzedaży, umieszczonych na stronie www.spolem.bielsko.pl

· "Zamówienie" – to lista towarów, zatwierdzona przez Nabywcę do realizacji i przesłana do Sprzedawcy w formie elektronicznego formularza zamówienia.

· "Koszty dostawy" – koszty dostarczenia, objętych zamówieniem, towarów Nabywcy, obciążające Nabywcę i wskazane na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.

· "Konsument" – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

· "Opcje dostawy": – Sklep oferuje następujące sposoby dostaw zamówionego towaru:.
  • dostawa za pośrednictwem Dostawcy na wskazany adres dostawy - wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej
  • dostawa za pośrednictwem Kuriera wyłącznie na terytorium RP

· "Odbiór osobisty": – odbiór zamówionego towaru przez Nabywcę na stoisku SDH Klimczok przy ul.Cyniarskiej 11 w Bielsku-Białej.

· "Kurier": – to współpracująca ze Sprzedawcą firma kurierska dostarczająca własnym transportem towar do Nabywcy.


2.Informacje ogólne:


2.1. Zamówienia realizowane za pośrednictwem Kuriera nie mogą na swej liście zawierać towarów szybko psujących się (wymagających przechowywania w lodówkach lub zamrażarkach lub towarów z krótkim terminem ważności). Sprzedawca oznaczy ten rodzaj towarów poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji przy oferowanym towarze.


2.2. Ceny podane w ofercie sklepu są wiążące i nie podlegają negocjacjom. Towar zawsze jest dostarczany do Nabywcy w cenie zawartej w zamówieniu.


2.3 Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Nabywcę w całości postanowień Regulaminu oraz zapewnienie realizacji jego postanowień.


2.4 Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Nabywcę następuje poprzez kliknięcie na link przesłany na adres poczty elektronicznej Nabywcy i równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą.

2.5 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli towar będący przedmiotem sprzedaży, ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sprzedawcy, określona w zdaniu pierwszym, regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego.
Nabywca jest odpowiedzialny, wobec Sprzedawcy za odebranie zamówionego towaru i zapłacenie jego ceny oraz innych, obciążających go, zgodnie z Regulaminem kosztów.
Zobowiązania Nabywcy wynikające z zawartej umowy wygasają nie wcześniej, niż zostaną uregulowane powyższe należności na rzecz Sprzedawcy.


II. Ochrona danych osobowych


1. Rejestrując się w Sklepie Nabywca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przez siebie danych osobowych w zakresie umożliwiającym sprzedaż. Dostarczanie materiałów reklamowych nastąpi pod warunkiem uprzedniego wyrażenia na powyższe zgody przez Nabywcę.

2. Sklep zbiera minimum danych potrzebnych do obsługi Nabywców w celu przyjmowania od nich zamówień i dostarczenia ich pod wskazany adres dostawy, bądź inny przewidziany niniejszym Regulaminem sposób odbioru. Zbierane dane nie są udostępniane osobom trzecim i służą do realizacji zobowiązań przyjętych przez Sklep wobec Nabywców. Za zgodą Nabywców mogą one służyć, polepszaniu jakości wykonywanych przez Sklep usług, np.: do informowania Nabywców o promocjach, nowościach itp.. Mogą one służyć również do kontaktowania się telefonicznego z Nabywcą np. w celu potwierdzenia lub omówienia szczegółów zamówienia.
3. Sprzedawca jako Administrator danych przetwarza te dane z należytą starannością, zapewniając ochronę interesów Nabywców i działając zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
4. Nabywcy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a także prawo żądania ich uzupełnienia, aktualizowania, sprostowania, częstego lub stałego wstrzymywania przetwarzania lub ich usunięcia.
5. Nabywcy mają prawo zrezygnować z otrzymywania od Sklepu informacji elektronicznych pomimo, iż wcześniej wyrazili zgodę ich otrzymywania.


III Certyfikat SSL


1. W trosce o bezpieczeństwo danych Nabywcy strona www.spolem.bielsko.pl została zabezpieczona certyfikatem SSL. Protokół SSL , pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować przesyłane dane między użytkownikiem (np. odwiedzającym sklep internetowy, składającym zamówienia), a serwerem, na którym znajdują się pobierane dane bądź do którego są wysyłane dane.

2. Po zalogowaniu do sklepu użytkownik zobaczy w górnym pasku ekranu https://www.spolem.bielsko.pl i znak kłódki to sygnał potwierdzający, że dane są zabezpieczone.


IV. Wymagania techniczne i sprzętowe oraz Rejestracja w Sklepie


1. Skorzystanie z usług Sklepu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych i sprzętowych:

  • dostęp do sieci Internet
  • komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Mozilla Firefox, lub Google Chrome w wersji 32.0.
  • aktywne konto e-mail


2. Rejestracja w Sklepie internetowym


2.1. W celu dokonywania zamówień w Sklepie należy dokonać rejestracji na stronie www.spolem.bielsko.pl poprzez wejście w zakładkę "zarejestruj się" i wypełnienie na wyświetlonym formularzu co najmniej wszystkich pól wymaganych (oznaczone wyróżnionym kolorem). Pierwszą z wymaganych informacji jest adres e-mail, który po dokonaniu rejestracji stanie się dla Nabywcy loginem – czyli jego unikalnym identyfikatorem w Sklepie. Następnie należy nadać hasło, które Nabywca po wpisaniu loginu będzie musiał podać, każdorazowo, aby zalogować się w systemie celem złożenia zamówienia.


2.2. Oprócz wypełnienia pól wymaganych, określonych umową w ust.2.1 niniejszego punktu Nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść, do wyrażenia zgody na ponoszenie kosztów dostawy zamówionego towaru, a także do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawierających pole wyboru przy następującym oświadczeniu:
„Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję Regulamin Sklepu Internetowego „Społem” PSS w Bielsku-Białej ("Regulamin"). Wyrażam zgodę na ponoszenie kosztów dostawy zamówionego towaru. Równocześnie wyrażam zgodę i upoważniam "Społem" PSS w Bielsku-Białej, jako Administratora Systemu informatycznego do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania podanych przeze mnie danych osobowych, teraz i w przyszłości, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych, a w szczególności w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Oświadczam, iż zapoznając się z Regulaminem poinformowany zostałem o prawie do żądania zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, a także wglądu do moich danych, ich poprawiania.”


2.3. Niezłożenie przez Nabywcę powyższych oświadczeń uniemożliwi składanie i realizację zamówień w Sklepie.


2.4. Rejestracja w Sklepie odbywa się jednorazowo i może się odbyć przy składaniu pierwszego zamówienia. Każde kolejne zamówienie wymaga podania od Nabywcy loginu i nadanego przez Nabywcę hasła.


2.5. Login i hasło mają charakter poufny. Nabywca jest zobowiązany do aktualizacji, podanych przy rejestracji, danych w przypadku ich zmiany.


2.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji (telefonicznie lub drogą elektroniczną) danych podanych przez Nabywcę podczas rejestracji.


3. Realizacja zamówienia, przy którym wybrano opcję z dostawą na wskazany adres dostawy odbywa się tylko w godzinach podanych przez Nabywcę w formularzu zamówienia. Zamówienia te nie są realizowane w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w dniu prowadzenia inwentaryzacji wymaganej odrębnymi przepisami prawa, przy czym informacja o tym powinna być zamieszczona na stronie internetowej Sklepu z 3 dniowym wyprzedzeniem.


V. Sposoby, warunki i koszty dostawy oraz formy płatności. Termin dostawy;

1. Dostawa za pośrednictwem Dostawcy


1.1. W granicach administracyjnych Miasta Bielska-Białej towary mogą być dostarczane za pośrednictwem Dostawcy lub Kuriera pod wskazany adres dostawy. Mrożonki i lody przewożone są w lodówkach termoizolacyjnych.


1.2. Koszty dostawy realizowanej przez Dostawcę obciążające Nabywcę uzależnione są od wartości zamówienia:

Wartość zamówieniaKoszt transportu
poniżej 150,00 zł 15,00 zł
150,00 zł - 349,99 zł 10,00 zł
od 350,00 zł gratis1.3. Formy płatności dostawy realizowanej przez Dostawcę


a) gotówka - za pobraniem
b) karta płatnicza (za pomocą terminalu do płacenia kartą posiadanego przez Dostawcę)
c) przelew na konto Sprzedawcy przy czym Zamówienie jest realizowane pod warunkiem uprzedniego /przed datą dostawy/ uznania konta bankowego Sprzedawcy przelaną kwotą.
d) płatność on-line realizowana za pośrednictwem operatora eCard S.A.

1.4. Termin dostawy

godzinyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobotaniedziela
8.00-10.00XXXXXXX
10.00-12.00XXXXXXX
12.00-14.00XXXXXXX
14.00-16.00XXXXXXX
16.00-19.00XXXXXX
19.00-21.00XXXXX


Aby zamówienie zostało zrealizowane w danym przedziale czasowym powinno ono być złożone i potwierdzone przez Nabywcę przed jego rozpoczęciem (np. zamówienie zrealizowane w godz. 10.00-12.00 powinno być złożone i potwierdzone przed godz.10.00).

2. Dostawa za pośrednictwem Kuriera


2.1. W granicach administracyjnych miasta i poza granice administracyjne miasta Bielska-Białej towary mogą być dostarczane za pośrednictwem Kuriera, z zastrzeżeniem, iż w ten sposób nie są dostarczane mrożonki, lody lub towary wymagające przechowywania w niskich temperaturach, np. nabiał, towary świeże, ulegające szybkiemu zepsuciu np.warzywa owoce. Sklep zastrzega sobie możliwość niezrealizowania wysyłki paczki zawierającej artykuły wymagające przechowywania w specjalnych warunkach, za pośrednictwem Kuriera.


2.2. Formy płatności dostawy realizowanej za pośrednictwem Kuriera.


a) przelew na Konto Sprzedawcy przy czym Zamówienie jest realizowane pod warunkiem uprzedniego /przed datą dostawy/ uznania konta bankowego Sprzedawcy przelaną kwotą

b) płatność on-line realizowana za pośrednictwem operatora eCard S.A.


2.3. Koszty dostawy towarów realizowanej przez Kuriera obciążają Nabywcę i wynoszą:

  • 19,99 zł dla paczki o masie do 30kg
  • 39,99 zł dla paczki o masie powyżej 30kg.


2.4. Termin dostawy

Zamówiony towar jest dostarczany najpóźniej do 4 dni roboczych od dnia uznania konta bankowego Sprzedawcy przedmiotową kwotą.

2.5 Dostawy nie odbywają się w dniach ustawowo wolnych od pracy. W Wielki Piątek, Wielką Sobotę, w Wigilię oraz w Sylwestra dostawy odbywają się, jeżeli zamówienie zostanie złożone do godz.10.00.

3. Odbiór osobisty


3.1. Zamówiony towar można odebrać osobiście w SDH Klimczok w Bielsku-Białej na parterze na stoisku monopolowym w godzinach pracy Supersamu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00, sobota 8.00-17.00, niedziela 9.00-15.00


3.2. Koszty pakowania obciążające Nabywcę uzależnione są od wartości zamówień:
Wartość zamówieniaKoszt pakowania
poniżej 150,00 zł 10,00 zł
od 150,00 zł gratis3.3. Formy płatności w przypadku dokonania odbioru osobistego przez Nabywcę:


a) gotówka - w kasie
b) karta płatnicza
c) przelew na konto Sprzedawcy przy czym Zamówienie jest realizowane pod warunkiem uprzedniego /przed datą dostawy/ uznania konta bankowego Sprzedawcy przelaną kwotą.
d) płatność on-line realizowana za pośrednictwem operatora eCard S.A.


4. Wartości kilku dostaw kilku Nabywców dokonywane na ten sam adres dostawy nie sumują się.


5. W przypadku dostawy za pośrednictwem Kuriera, termin dostawy towaru zostanie uzgodniony telefonicznie przez Kuriera z Nabywcą.6. Odbiór towaru


6.1. Nabywca w obecności Dostawcy lub Kuriera ma obowiązek sprawdzić dostarczony towar pod względem ilościowym i jakościowym. W uzasadnionych przypadkach może odmówić przyjęcia części towaru lub całości. Jest to równoznaczne z wniesieniem przez Nabywcę reklamacji.


6.2. W przypadku nie przyjęcia towaru w całości lub w części, informacja o tym musi być wykazana na protokole odbioru.


6.3. Odbiór towaru musi być potwierdzony przez Nabywcę i Dostawcę/Kuriera własnoręcznymi podpisami.

7. Nieobecność Nabywcy pod wskazanym adresem

W przypadku gdy Nabywca nie jest w stanie odebrać dostawy, pod wskazanym przez siebie w formularzu adresem w godzinach przez siebie wybranych powinien niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą pod nr telefonu 33-81-29-211 i ustalić inny termin lub sposób dostawy albo anulować zamówienie wysyłając e-mail na adres sklep@spolembb.com.


8. Numer konta bankowego Sprzedawcy:
mBank S.A. nr 63 1140 1049 0000 2271 7500 1003


VI.Faktura (paragon fiskalny)


Nabywca może zażądać wystawienia faktury VAT zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia i podając dane niezbędne do wystawienia faktury. Faktura zastanie mu doręczona wraz z zamówionym towarem. W pozostałych przypadkach Nabywca otrzyma paragon fiskalny.

VII. Odstąpienie od umowy


1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty objęcia przez niego towaru w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W tym celu należy złożyć na piśmie "Oświadczenie o odstąpieniu". Wzór "Oświadczenia o odstąpieniu" dostępny jest na stronie internetowej www.spolem.bielsko.pl i stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór "Oświadczenia o odstąpieniu" można również otrzymać na Stoisku Monopolowym w SDH "Klimczok". W celu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać lub złożyć osobiście Oświadczenie pod wskazany adres „Społem” PSS ul.Cyniarska 11, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Sklep internetowy”.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca otrzyma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy, zwrot dokonanych przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Nabywca ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Nabywcy co do towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia (np. nabiału, produktów "jednodniowych", niepasteryzowanych, serów, mrożonek), towarów które zostały dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, prasy (dzienników, periodyków, czasopism).

3. Odstępujący od umowy Nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Tutaj można pobrać formularz "odstąpienia od umowy"VIII. Reklamacje i zwroty.
Procedura rozpatrywania reklamacji. Odpowiedzialność Sprzedawcy.

1. W przypadku gdy zakupiony towar ma wadę należy skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą celem zgłoszenia roszczenia i odbioru wadliwego towaru przez Sprzedawcę lub zgłosić się wraz z towarem na stoisko monopolowe SDH „Klimczok” w Bielsku-Białej przy ul. Cyniarskiej 11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Nabywcę. O sposobie jej rozpatrzenie Nabywca zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie lub telefonicznie.

2. Reklamacje Nabywców z tytułu wadliwości zakupionych towarów będą rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

IX. Kontakt

Kontakt telefoniczny ze Sklepem jest możliwy pod numerem 33-81-29-211 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00, sobota w godzinach 8.00-16.00, niedziela w godzinach 9.00-14.00 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: sklep@spolembb.com
X. Postanowienia końcowe


1. Znaki towarowe oraz nazwy produktów dostępnych w Sklepie są użyte w celach identyfikacji produktu i podlegają prawnej ochronie określonej w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz.U.Nr 119 poz.1117).


2. Znak towarowy „Tytan”, „Ligia”, „Emu” , „Tajfun” oraz nazwy produktów „Tytan”, „Ligia”, „Emu” , „Tajfun” są zastrzeżone na rzecz Zakładów Chemicznych UNIA Spółdzielnia Pracy i podlegają ochronie prawnej.


3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, a w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz.
1176).


4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu przez Sprzedawcę, zmieniony regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania go na stronie www.spolem.bielsko.pl.


5. Nabywcy zarejestrowani u Sprzedawcy zostaną powiadomieni o zmianie treści Regulaminu na co najmniej 14 dni przez wejściem w życie zmienionego Regulaminu w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres Nabywcy wprowadzony do systemu Sprzedawcy podczas rejestracji, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.


6. Nabywcy przysługuje w terminie 14 dni otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust.6 niniejszego paragrafu prawo wypowiedzenia Regulaminu, jeżeli nie akceptuje on zmienionego Regulaminu. Wówczas konto Nabywcy zostanie usunięte z systemu Sprzedawcy po upływie 14 dni licząc od dnia złożenia w formie pisemnej lub na podany adres mailowy: sklep@spolembb.com oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu. Brak złożenia w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu oświadczenia o wypowiedzeniu oznacza akceptację treści nowego Regulaminu.


7. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przez dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.


8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.

Logowanie klienta

Aktualności

12-10-2017

MINI GAZETKA 10

Produkty z promocyjną ceną.
05-10-2017

Oferta specjalna !

Promocja ważna od 05 października do 01 listopada.
09-11-2011

Koszty dowozu na terenie Bielska-Białej w zależności od wartości zamówienia

ZAPRASZAMY
07-07-2014

.

30-01-2014

.

Sfinansowano ze środków preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej udzielonej przez Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach w ramach Śląskiego Funduszu Pożyczkowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013